Editor : Utsunomiya Museum of Art
Location : Utsonomiya, Japon
Year : 1998
Pages : 184
Language : Japanese
Curator : Tani Arata
Author : Tani Arata

Artist and author

Tsuchitani Takeshi
Muraoka Saburo
Suga Kishio
Matsui Shiro
Kusama Yayoi
Tatsuno Toeko
Ito Kosho
Hoshino Satoru
Toya Shigeo
Kawaguchi Tatsuo
Endo Toshikatsu
Koizumi Toshimi
Ota Saburo
Yamaguchi Keisuke
Hakamata Kyotaro
Maruyama Naofumi
Takahashi Yasufumi
The Contemporary Japanese Art Scene
Available in paper format only.